Vivent Jaarverslag 2017

Gezamenlijke koers

In 2017 hebben we de ingezette koers van ontmoeting en samenwerking voortgezet. Om te beginnen onderling, met collega’s onder elkaar. Gezamenlijk hebben we nieuwe kernwaarden opgesteld die we met z’n allen nader willen vormgeven en uitdragen. Onze kernwaarden zijn: aandacht, werkplezier, gastvrijheid en eigenaarschap. Vanuit het gevoel dat we vanuit deze waarden onze zorg en diensten kwalitatief goed kunnen bieden aan de cliënt, waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. 

Ze bieden grond onder onze voeten in het werkveld van zorg en welzijn waarin we actief zijn. In 2018 gaan we hier nader gestalte aan geven en al onze werkzaamheden hieraan verbinden. Daarnaast hebben we een nieuwe besturingsvisie geformuleerd die weer een frisse blik werpt op de toekomst van onze organisatie.

Hieronder het vervolg van de terugblik op 2017 door Carla Lasonder, achtergrondinformatie, het jaar in vogelvlucht en het Jaardocument 2017.   

Terugblik op 2017

Samenwerking voor de cliënt
Ook buiten Vivent hebben we dit jaar de samenwerking opgezocht en onderhouden met diverse organisaties en partners. Natuurlijk met diverse zorgnetwerken, huisartsen, ziekenhuizen, maar ook met organisaties die zich bezighouden met technologie in de zorg, de Vrijwilligersacademie, palliatieve zorgaanbieders en ketenzorg op diverse van onze expertisegebieden. We willen onze expertises in 2018 nog meer onder de aandacht brengen. Het gaat om: dementie, jonge mensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel, somatiek, revalidatie en thuiszorg. Al onze contacten zijn uiteindelijk gericht op het verbeteren van de zorg voor onze cliënten. Dit geldt zowel voor de inhoud en de kwaliteit, als voor de organisatie van het aanbod.

Gezonde organisatie
Het was een jaar waarin veel is gevraagd van onze medewerkers. Door de vergrijzing en het tekort op de arbeidsmarkt hebben zorgprofessionals het druk. We hebben er ook dit jaar alles aan gedaan om zoveel mogelijk nieuwe collega’s in de zorg te werven en ze binnen boord te houden. Het terugdringen van het ziekteverzuim onder onze medewerkers vormde een essentieel onderdeel van het gezonder maken van onze organisatie. Hiertoe hebben we een afdeling Vitaliteit en Verzuim in het leven geroepen.

Impuls voor de zorg
De impuls die we hebben kunnen geven aan de verpleeghuiszorg door de Van Rijn-gelden die begin 2017 beschikbaar werden gesteld, heeft een positieve bijdrage geleverd aan onze zorg. Voor een deel zijn deze gelden ingezet om het ziekteverzuim te verminderen, om meer handen aan het bed te hebben. Daarnaast hebben we ons uiteraard ook op extramurale zorg gericht, vanuit het streven om cliënten te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen.

Goede basis
Belangrijkste streven in 2017 was om Vivent meer op orde te krijgen, zowel financieel als wat betreft ons aanbod voor cliënten in de praktijk van alledag. Kostprijsanalyses en marktonderzoek hebben inzicht en transparantie geboden in onze financiële situatie, die eind van het jaar zichtbaar verbeterd was. We hebben het jaar dan ook financieel positief afgesloten. Alle ontwikkelingen en bereikte doelen van dit jaar bieden een goede basis om 2018 met nieuw elan in te gaan.  

Vivent zorgt!
We hebben er dit jaar voor gekozen om voortaan onze oude vertrouwde slogan in ere te herstellen: Vivent zorgt! Dit is wat we uiteindelijk doen en waar we goed in zijn. Ons doel is de cliënt te ondersteunen om het beste uit zijn dag te halen. Volgens de mooie verhalen die collega’s delen op social media, de brieven en gedichten die we soms krijgen van cliënten en de goede waarderingen op Zorgkaart Nederland, slagen we hier goed in. Daarom dank aan al onze zorgprofessionals, vrijwilligers en ondersteunend medewerkers! 

Carla Lasonder
Raad van Bestuur Vivent

Achtergrondinformatie

Vivent 2017 in cijfers
426 intramurale cliënten met in totaal 146.249 dagen zorg
2.622 extramurale cliënten
67.790 dagdelen dagbesteding
1.309  medewerkers in loondienst (795 fte)
+/- 800 vrijwilligers

Medezeggenschap
Bij alle activiteiten die onze organisatie onderneemt worden de belangen van cliënten en van werknemers gewaarborgd dankzij de medezeggenschapsorganen. Zij denken actief en kritisch mee en laten duidelijk hun stem horen. Zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad heeft een jaarverslag geschreven over hun activiteiten in 2017.

Kwaliteit
Wat betreft de kwaliteit van onze zorg streven we voortdurend naar verbetering. In het Kwaliteitsjaarverslag leest u hier meer over.

Werkgebied
Vivent is werkzaam in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren en Heusden.

Het jaar in vogelvlucht

We geven hieronder een beeld van de ontwikkelingen en activiteiten bij Vivent in 2017. In een aantal korte nieuwsberichten vatten we het jaar samen. Klik op de betreffende maand voor het bijbehorende nieuws. 

Januari

 • Het project Social Shift, waarin medewerkers berichten delen over hun werk bij Vivent via social media, gaat na goede resultaten in het voorgaande jaar enthousiast door in 2017. Onder leiding van een community manager leert een groep actieve collega’s de fijne kneepjes van het maken van mooie berichten. Zowel beeld als tekst komen hierbij aan bod.  
 • Twee managers zorg- en behandelteams doen deze maand een oproep aan al hun collega’s om mee te denken over Vivent 2.0. Doel van het project is er samen voor te zorgen dat Vivent een goede zorgorganisatie blijft, met een steeds gezondere financiële basis, waar medewerkers veel werkplezier ervaren en cliënten en ons netwerk goede zorg ervaren die aansluit op hun wensen en behoeften. Niet alles wordt anders, maar het plan is verder te bouwen op eerder behaalde resultaten, wel met een nieuw elan. 
 • Vanaf nu werkt Vivent samen met de arbodienstverlening van Synthra (bedrijfsarts en praktijkondersteuner bedrijfsarts). De werkwijze van Synthra sluit goed aan bij de visie van Vivent op vitaliteit en verzuim. Synthra werkt vanuit het eigen-regiemodel, waarbij de medewerker centraal staat en een prominente, verantwoordelijke rol krijgt in het eigen verzuimproces.

Februari

 • Begin deze maand vond de eerste bijeenkomst van Vivent 2.0 plaats in de Verkadefabriek. Met zo’n honderd mensen was de opkomst groot. De gespreksleider daagde aanwezigen uit om aan te geven waar ze blij van werden en waar ze last van hebben. Uiteindelijk werden hieruit urgente zaken gedestilleerd en manieren bedacht om verbeteringen te realiseren. Carla Lasonder benadrukte dat zij het belangrijk vindt dat de input voor veranderingen vanuit de medewerkers komt. Ze waardeerde het dat iedereen open en eerlijk een bijdrage heeft geleverd. 
 • Deze maand vindt de eerste Vivent Vitaalmarkt plaats. Om onze medewerkers gezond te houden wordt allerlei informatie geboden waar Vivent collega’s gebruik van kunnen maken, zoals beweging, de overgang, massage en het aanbod van de Viventpas. Ook wordt de vraag gesteld wat iedereen nodig heeft om vitaal te worden of blijven. 
 • Het jaarplan voor 2017 wordt gepresenteerd. Belangrijke punten zijn: aansluiten bij de verwachting van de cliënt, voortdurende ontwikkeling van medewerkers, innovatief, maatschappelijk bewust, efficiënte werkprocessen, financieel gezond en werven en behouden van nieuwe medewerkers. 

Maart

 • Slikproblemen hebben grote impact. Onze logopedisten kunnen daarbij helpen. Daarom stond de Dag van de Logopedie in het teken van slikproblemen. De logopedist helpt de slikspieren intensief te trainen of gaat met de cliënt op zoek naar oplossingen om zo goed en veilig mogelijk te eten en drinken. 
 • Deze maand vindt er weer een Café Brein plaats. Dit is een trefpunt voor mantelzorgers en getroffenen van Niet Aangeboren Hersenletsel. In deze bijeenkomst gaat het over beweging en NAH. Vivent draagt hieraan bij in samenwerking met Stichting Door en Voor. 
 • Dagbesteding Vught hield een informatieavond over het omgaan met mensen met dementie. De avond was bedoeld voor vrijwilligers, chauffeurs en bijrijders van de Seniorenbus. De bezoekers werden getrakteerd op door de deelnemers gebakken appeltaart. De toehoorders vonden het een leerzame avond.
 • Onze woonzorgcentra maken graag verbinding met de buurt. Zo nodigde Vivent de Hooghe Clock Basisschool De Duizendpoot uit. Een klas met kinderen die nieuw waren in Nederland kwam pannenkoeken bakken. Een mooie ontmoeting tussen woongroepen, wijkbewoners, schoolkinderen, studenten, bezoekers van de dagbesteding en de kinderen van het kinderdagverblijf Tijd4Kids.

April

 • Een tovertafel is geïnstalleerd op Vivent Berlerode, geschonken door 'Hart voor Berlerode'. Speelse interactieve lichtprojecties verleiden mensen om in beweging te komen en samen plezier te hebben. Deze innovatie blijkt ook zeer geschikt voor mensen met dementie. De dagbesteding mocht er als eerste mee werken en de deelnemers waren erg enthousiast.
 • RTL4 heeft in samenwerking met Alzheimer Nederland een programma gemaakt over jonge mensen met dementie. Maarten, bewoner van Vivent Mariaoord, is een van de mensen die daarbij geportretteerd wordt. Hij was pas 31 toen hem dit overkwam. Deze maand was ‘Voor ik het vergeet’ te zien op tv. Kijk het hier terug. 
 • We horen veel positieve geluiden via Zorgkaart Nederland over onze zorg. Hier kunnen cliënten een waardering kwijt over een woonzorgcentrum, thuiszorgteam, of over behandelaar of gespecialiseerd verpleegkundige van Vivent. Op basis van deze feedback kunnen wij ons blijven verbeteren. 
 • Om mensen kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in de zorg, heeft Vivent deze maand twee informatiebijeenkomsten over technologische hulpmiddelen georganiseerd. Bezoekers konden deze daar bekijken en testen. Veel toepassingen van technologie in de zorg bieden onze cliënten meer vrijheid en regie. De bezoekers waren verrast door het aanbod en maakten gebruik van het advies van onze verzorgenden en verpleegkundigen. 

Mei

 • Eind mei vertrok onze fysiotherapeut Wim Raaijmakers naar Santiago. Hij maakte een sponsortocht van 2600 km voor een duofiets voor de bewoners van Vivent Mariaoord. Medewerkers en cliënten kwamen hem persoonlijk uitzwaaien. 
 • Om de werelden binnen en buiten het ziekenhuis dichter bij elkaar te brengen, liep een van onze verpleegkundigen daar een dagje mee. ‘Het zou jammer zijn als iedereen op een eilandje werkt in de zorg. Samenwerking is zo belangrijk’, vindt zij. Ze haalt zaken aan die nu al goed gaan, maar ook zaken die beter kunnen. Ze streeft naar een nog betere samenwerking. ‘De eerste stap is in ieder geval gezet.’
 • We hebben nu twee wondverpleegkundigen in huis. Marjo Ferrée en Corinne Kurpershoek denken mee en adviseren bij de uitvoering van complexe wondzorg. We hechten er grote waarde aan om experts in huis te hebben en een lerende organisatie te zijn. 
 • Carla Lasonder vindt het belangrijk om te weten wat er speelt op de werkvloer en om collega’s te ontmoeten. Daarom is ze een ochtend meegelopen met thuiszorgmedewerker Renate van de Coevering. Samen hebben ze enkele cliënten bezocht. Carla vond het inspirerend om te zien met hoeveel zorg Renate haar werk doet. Haar conclusie: ‘Renate maakt mensen blij!’
 • Kelly Koolen en Mariëlle Rooijakkers van Vivent Mariaoord zijn geslaagd voor de opleiding ‘Dementie op jonge leeftijd’. Zij zijn twee van de eersten in Nederland die het certificaat hebben behaald. Ze hebben deze opleiding gevolgd vanuit Alzheimer Nederland en het landelijk kenniscentrum dementie op jonge leeftijd. Vivent is trots op deze experts! 

Juni

 • Linda Aben, bewegingsagoog bij Vivent, begeleidt met succes een groep medewerkers in het kader van bedrijfssport. Het is een ontspannen manier om met collega’s na het werk goed in beweging te komen. En het vormt een goed aanbod om onze medewerkers gezond te houden en de onderlinge contacten te bevorderen.
 • Deze maand hoorden we dat Vivent een substantieel bedrag toegekend heeft gekregen door Van Rijn voor de kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg. Carla Lasonder is blij met deze flinke steun in de rug vanuit het ministerie van VWS. ‘Dit geld gaat rechtstreeks naar de zorg in onze verpleeghuizen, bijvoorbeeld voor extra personeel tijdens de zomerperiode. Hiermee kunnen we ons verder richten op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in onze verpleeghuizen.’    
 • Het ziekteverzuim van mei dit jaar laat een licht dalende trend zien. We zijn op de goede weg en ondernemen op korte termijn nog enkele acties om het verzuim verder te verlagen. Zoals de inzet van casemanagers Vitaliteit en Verzuim. Zij nemen zowel de begeleiding van zieke medewerkers op zich, als de beantwoording van vragen die leven ter voorkoming van ziekteverzuim .

Juli

 • Vivent opent Zorgwinkel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch samen met hulpmiddelenspecialist Medicura. Op de begane grond van het ziekenhuis, achter de Rituals-winkel in de ontvangsthal, is deze gerealiseerd. De Vivent-Medicura Zorgwinkel is een speciaalzaak voor de uitleen, verhuur en verkoop van verpleegartikelen, zelfzorgartikelen en medische hulpmiddelen. De winkel biedt een uitgebreid assortiment voor allerlei zorgartikelen.  
 • Om te vieren dat we samen nieuwe kernwaarden hebben geformuleerd en de lijn naar de toekomst toe te lichten, zijn een drietal feestavonden georganiseerd voor alle medewerkers. De eerste avond zat meteen vol. Carla Lasonder was blij met de hoge opkomst. Ze vertelde een en ander over de sessies over Vivent 2.0. ‘Nu is het tijd onze successen te vieren en verbeterpunten aan te pakken,’ stelde ze. Het Omdenktheater speelde vervolgens met een kwinkslag in op de situatie van Vivent.
 • We bieden scholing Technologie in de Zorg aan voor onze aandachtvelders ICT. Zorgmedewerkers met dit aandachtsveld kunnen zich hiervoor inschrijven. In onze nieuwe digitale werkomgeving hebben we een tegel met Mijn Leerportaal waar medewerkers meer informatie hierover kunnen vinden. 
 • Onder grote belangstelling opende wethouder Eus Witlox van Meierijstad 'Vivent Het Andere Wonen' in Schijndel. Het nieuwe wooncomplex bevat zestien appartementen met servicegerichte dienstverlening en zorg op maat voor mensen met dementie. 

Augustus

 • Op Vivent Mariaoord is sinds kort een vlindertuin. Er is een speciale vlinderpoppenkast. Bewoners en bezoekers kunnen met wat geduld en geluk daarin een vlinder zien ontpoppen. Er zijn al veel vlinderpoppen uitgekomen. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen. 
 • Sinds kort is op de nieuwe digitale werkplek de Bibliotheek beschikbaar. Hierin staan overzichtelijk en met een goede zoekfunctie alle kwaliteitsdocumenten, handleidingen en Vilans protocollen geordend. Deze worden door onze interne inhoudsverantwoordelijken en eigenaren actueel gehouden. Zo hebben we dus altijd de juiste informatie

September

 • Om de kennis en vaardigheden op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en houden bij alle uitvoerende medewerkers in de zorg, werken we vanaf nu met aandachtsvelders. Onze gespecialiseerd verpleegkundigen, waaronder Jannie Heymans, dragen hun expertise over aan aandachtsvelders. Gemotiveerde professionals kunnen zich hiermee verder verdiepen in hun vak. De verpleegkundige specialismen zijn: niet aangeboren hersenletsel, oncologie en palliatieve zorg, longziektes, wond- en stomazorg en dementie.
 • Vivent komt uitgebreid aan bod in de special rond Wereld Alzheimerdag van Het Klaverblad in Vught. Het geeft een beeld van tal van mogelijkheden ter ondersteuning en hulp bij dementie in deze plaats. Klik hier voor de special (zie pag. 3).  
 • Lean Six Sigma begint met een goed begrip van wat verbeterd kan worden in het voordeel van de cliënt. Deze filosofie biedt diverse methodes, principes en trainingen om handelingen die geen waarde toevoegen aan de organisatie stapsgewijs te verminderen, zodat meer aandacht kan worden besteed aan de cliënt. Zeven medewerkers zijn hierin geschoold en zorgen samen met diverse teams voor procesoptimalisatie van het werk. 
 • Om onze toekomstige medewerkers nog betere informatie over werken bij Vivent te geven, hebben we een nieuwe site gemaakt. Aan de achterzijde is deze gekoppeld aan het administratiesysteem van de afdeling Werving en Selectie om de procedures nog beter en efficiënter te laten verlopen. Neem eens een kijkje op www.werkenbijvivent.nl.

Oktober

 • Vanaf deze maand is Marietta van Zijl bij Vivent de stresscoach. Ze helpt collega’s met het vinden van de juiste balans tussen draagkracht en draaglast. Bevlogenheid in je werk en werkplezier vindt ze van groot belang. Ze werkt al langere tijd bij Vivent en kent onze organisatie dus goed. Alle Vivent medewerkers kunnen bij haar terecht.
 • Nieuwe collega’s gaan vanaf nu interactief met een app (Appical) voorafgaand aan zijn of haar start met ons kennismaken. In deze app heten we onze nieuwe collega van harte welkom. Ook geven we de nieuweling praktische info ter voorbereiding op de eerste dag. De eerste paar weken kunnen vervolgens vooral in het teken staan van kennismaken met nieuwe collega’s in plaats van een overdracht van veel informatie.
 • Onlangs hebben enkele van onze collega's de cursus aandachtsvelder Veiligheid en BHV afgerond. Deze cursus is in samenwerking met het opleidingscentrum van Cello speciaal samengesteld voor Vivent. Deze aandachtsvelders hebben een belangrijke, signalerende en ondersteunende rol in veiligheid. Vivent is blij met deze goed geschoolde collega’s!

November

 • Vivent Hof van Hintham organiseert een herfstbraderie. De opbrengst gaat in zijn geheel naar een belevingsgerichte ruimte voor alle bewoners. 
 • Vanuit Vivent en Avans Hogeschool is onderzoek gedaan naar hoe het beste nazorg geboden kan worden aan nabestaanden van onze cliënten. Aan de hand van de uitkomsten is een voorstel gedaan. Dit is eerst op kleine schaal uitgeprobeerd om het vervolgens breder te kunnen inzetten.
 • Vanaf deze maand zijn er wekelijks 75 eerstejaars leerlingen Verzorgende-IG binnen Vivent als buddy actief. De leerlingen worden aan een of meer cliënten gekoppeld, die zij een keer in de week zien. Zij geven hen extra aandacht en stimuleren hen in ondernemend gedrag. De leerlingen zijn verbonden aan één locatie en kunnen dus een goede band opbouwen met de cliënten en onderzoeken welke wensen en behoeftes zij hebben. Wij zijn er trots op dat we zoveel leerlingen bij diverse teams kunnen plaatsen! 

December

 • Maar liefst 23 inzendingen ontving de jury voor de Bert Meijs Kwaliteitsprijs. Die stond dit jaar in het teken van onze kernwaarden. Tijdens het Vivent Kerstfestival maakte Carla Lasonder de winnaar bekend. Thuiszorgteam Den Bosch Binnenstad ontving het certificaat en het bijbehorende geldbedrag! Klik hier om het winnende filmpje te bekijken.
 • Jojanneke Hermes van onze afdeling Werving is gevraagd om haar ervaringen bij Vivent te delen bij een bijeenkomst voor (arbeidsmarkt)communicatieprofessionals werkzaam in de langdurige zorg. Ze vertelde iets over onze organisatie en kernwaarden, belevingsgerichte zorg en hoe wij dat vertaald hebben naar werving en arbeidsmarktcommunicatie. 
 • Op 14 en 15 december bezochten meer dan 2000 medewerkers en vrijwilligers het Vivent Kerstfestival in Hotel Van der Valk in Vught. Het was een bijzonder geslaagd evenement met heel veel positieve reacties. Voor herhaling vatbaar! 

Jaardocument 2017

U kunt hier het volledige Jaardocument 2017 bekijken.

Wilt u reageren op dit jaarverslag? 
Dat kan via communicatie@vivent.nl.