Vivent kwaliteit

EN 15224 certificering (ISO 9001 voor de zorg)

Vivent beschikt over de EN 15224 certificering (ISO 9001 voor de zorg). Dit ISO-certificaat voor zorg- en welzijnsorgansaties is gebaseerd op de kwaliteitsmanagement norm ISO 9001.

De EN 15224 is een internationaal erkende norm. De norm omvat de eisen van ISO 9001, uitgebreid en verduidelijkt in de specifieke context van zorg en welzijn, en waar relevant zijn nieuwe eisen toegevoegd. De norm gaat ook in op aspecten met betrekking tot risicomanagement in de zorg voor het gehele traject van planning, uitvoering en beheersing van processen. 

Verantwoorde zorg

Vivent levert kwalitatief verantwoorde zorg. Zo heeft zij bijvoorbeeld deskundig geschoolde medewerkers in dienst, die werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen. Vivent laat zich jaarlijks door de externe instantie DNV toetsen. Al onze afspraken, regelingen en protocollen zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek en jaarlijks maken we een kwaliteitsjaarverslag dat onderdeel uitmaakt van de maatschappelijke verantwoording via jaarverslaggeving.

Cliëntenraadplegingen

Vivent vindt het van groot belang om haar producten en diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Om die reden peilt zij met regelmatig de mening van haar cliënten. Dit gebeurt via afzonderlijke cliëntenraadplegingen. De uitkomsten van de cliëntenraadplegingen bieden Vivent inzicht in die onderdelen van de organisatie waar verbeteringen wenselijk zijn, zodat zij daar ook daadwerkelijk actie in kan ondernemen. Deze acties worden in samenspraak met de cliëntenraad bepaald.

Bent u tevreden over de zorg van Vivent? Laat het ook weten op Zorgkaart Nederland!

Privacyreglement

Onze medewerkers werken volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hoe wij met vertrouwelijke informatie omgaan is vastgelegd in een privacyreglement. Bij de start van de zorg ontvangen cliënten de speciale privacy-folder. Wilt u uw cliëntgegevens inzien, een afschrift, uw gegevens corrigeren, aanvullen, verwijderen of wilt u zich verzetten tegen verwerking van uw gegevens, dan kan dit via het aanvraagformulier.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Vivent.

Vertegenwoordiging

Uw wensen staan centraal bij de zorg die Vivent u verleent. Daarom is het belangrijk dat we hierop steeds kunnen blijven afstemmen. Dat doen we natuurlijk het liefst zo lang mogelijk met u zelf. Maar het is verstandig om tijdig vast te leggen wie u vertegenwoordigt als u dit niet meer zelf kunt. U bent vrij om te kiezen wie u vertegenwoordigt.

Als u niets vastlegt, dan is uw partner automatisch uw vertegenwoordiger. Heeft u geen partner (meer) of is deze niet in staat om u te vertegenwoordigen, dan is de wettelijk vertegenwoordiger vaak een ouder, kind, broer of zus. U kunt ervoor kiezen dat één vertegenwoordiger alle zaken voor u regelt. Het is echter ook mogelijk om twee vertegenwoordigers te kiezen: één voor afstemming over zorginhoudelijke aspecten en één voor financiële zaken.

Vivent vindt het belangrijk om te weten wie uw belangen vertegenwoordigt zodra u zorg van ons ontvangt. We verzoeken u dan ook om bij de intake op het formulier duidelijk te vermelden wie de door u gewenste vertegenwoorder(s) op zorginhoudelijk en financieel vlak is of zijn.

Ondersteunende organisaties
Wij verwachten van uw vertegenwoordiger dat deze u goed vertegenwoordigt en uw belangen behartigt zoals u dat wenst en zoals dat vanuit professionele zorgverlening verwacht mag worden. Soms merken wij dat deze vertegenwoordiging een nabij familielid zwaar valt of dat iemand zijn nabije omgeving niet met deze taak wil belasten.

Wij attenderen u daarom graag op de volgende organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen. Het staat u uiteraard vrij om hier andere organisaties in te benaderen.

  1. Stichting mentorschap Nederland (http://www.mentorschap.nl/) voor vertegenwoordiging op zorginhoudelijk vlak.
  2. Bureaus voor bewindvoering (bijvoorbeeld Amos bewindvoering) voor vertegenwoordiging op financieel vlak.

Verantwoorde zorg
Uitgangspunt bij de zorg van Vivent blijft altijd het verlenen van verantwoorde zorg. In het geval dat een vertegenwoordiger dit verhindert, zullen wij dit uitvoerig met hem of haar bespreken. Mocht dit echter niet leiden tot de gewenste verbetering, dan zullen we langs de formele weg naar oplossingen zoeken, zodat verantwoorde zorg voor de cliënt gewaarborgd wordt.  

Meer informatie
Meer informatie over vertegenwoordiging en mentorschap kunt u vinden in de brochure van de overheid. 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/12/05/curatele-bewind-en-mentorschap.html