Vivent kwaliteit

HKZ-gecertificeerd

Vanaf 2008 beschikt Vivent over het HKZ-keurmerk voor kwaliteit. Vivent toont daarmee aan een transparante organisatie te zijn, waar de zorg voldoet aan alle kwaliteitseisen die de Stichting HKZ (Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt. Het HKZ-certificaat is vergelijkbaar met het ISO-2001 certificaat. Na het behalen van het certificaat heeft Vivent veel aandacht besteed aan het vasthouden van dit goede kwaliteitsniveau en daar waar mogelijk, dit op een nog hoger niveau te brengen. Met DNV, onze certificerende organisatie, is de afspraak gemaakt dat zij jaarlijks audits uitvoeren om dit te toetsen. Uit de jaarlijkse audit is gebleken dat Vivent ook dit jaar weer het HKZ keurmerk mag voeren.

Verantwoorde zorg

Vivent levert kwalitatief verantwoorde zorg. Zo heeft zij bijvoorbeeld deskundig geschoolde medewerkers in dienst, die werken volgens vastgestelde richtlijnen en protocollen. Vivent laat zich door de externe instantie DNV toetsen ingevolge kwaliteitsnormen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Alle onderdelen van Vivent zijn HKZ-gecertificeerd. Al onze afspraken, regelingen en protocollen zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek en jaarlijks maken we een kwaliteitsjaarverslag dat onderdeel uitmaakt van de maatschappelijke verantwoording via jaarverslaggeving.

Cliëntenraadplegingen

Vivent vindt het van groot belang om haar producten en diensten af te stemmen op de wensen van de cliënt. Om die reden peilt zij met regelmatig de mening van haar cliënten. Dit gebeurt via afzonderlijke cliëntenraadplegingen. De uitkomsten van de cliëntenraadplegingen bieden Vivent inzicht in die onderdelen van de organisatie waar verbeteringen wenselijk zijn, zodat zij daar ook daadwerkelijk actie in kan ondernemen. Deze acties worden in samenspraak met de cliëntenraad bepaald.

Bent u tevreden over de zorg van Vivent? Laat het ook weten op Zorgkaart Nederland!

Privacyreglement

Onze medewerkers werken volgens de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hoe wij met vertrouwelijke informatie omgaan is vastgelegd in een privacyreglement. Bij de start van de zorg ontvangen cliënten de speciale privacy-folder. Wilt u uw cliëntgegevens inzien, een afschrift, uw gegevens corrigeren, aanvullen, verwijderen of wilt u zich verzetten tegen verwerking van uw gegevens, dan kan dit via het aanvraagformulier.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden zorg met verblijf en de algemene voorwaarden zorg zonder verblijf.

Klik op deze link voor de aanvullende informatie op de voorwaarden.

Vertegenwoordiging

Uw wensen staan centraal bij de zorg die Vivent u verleent. Daarom is het belangrijk dat we hierop steeds kunnen blijven afstemmen. Dat doen we natuurlijk het liefst zo lang mogelijk met u zelf. Maar het is verstandig om tijdig vast te leggen wie u vertegenwoordigt als u dit niet meer zelf kunt. U bent vrij om te kiezen wie u vertegenwoordigt.

Als u niets vastlegt, dan is uw partner automatisch uw vertegenwoordiger. Heeft u geen partner (meer) of is deze niet in staat om u te vertegenwoordigen, dan is de wettelijk vertegenwoordiger vaak een ouder, kind, broer of zus. U kunt ervoor kiezen dat één vertegenwoordiger alle zaken voor u regelt. Het is echter ook mogelijk om twee vertegenwoordigers te kiezen: één voor afstemming over zorginhoudelijke aspecten en één voor financiële zaken.

Vivent vindt het belangrijk om te weten wie uw belangen vertegenwoordigt zodra u zorg van ons ontvangt. We verzoeken u dan ook om bij de intake op het formulier duidelijk te vermelden wie de door u gewenste vertegenwoorder(s) op zorginhoudelijk en financieel vlak is of zijn.

Ondersteunende organisaties
Wij verwachten van uw vertegenwoordiger dat deze u goed vertegenwoordigt en uw belangen behartigt zoals u dat wenst en zoals dat vanuit professionele zorgverlening verwacht mag worden. Soms merken wij dat deze vertegenwoordiging een nabij familielid zwaar valt of dat iemand zijn nabije omgeving niet met deze taak wil belasten.

Wij attenderen u daarom graag op de volgende organisaties die u hierbij kunnen ondersteunen. Het staat u uiteraard vrij om hier andere organisaties in te benaderen.

  1. Stichting mentorschap Nederland (http://www.mentorschap.nl/) voor vertegenwoordiging op zorginhoudelijk vlak.
  2. Bureaus voor bewindvoering (bijvoorbeeld Amos bewindvoering) voor vertegenwoordiging op financieel vlak.

Verantwoorde zorg
Uitgangspunt bij de zorg van Vivent blijft altijd het verlenen van verantwoorde zorg. In het geval dat een vertegenwoordiger dit verhindert, zullen wij dit uitvoerig met hem of haar bespreken. Mocht dit echter niet leiden tot de gewenste verbetering, dan zullen we langs de formele weg naar oplossingen zoeken, zodat verantwoorde zorg voor de cliënt gewaarborgd wordt.  

Meer informatie
Meer informatie over vertegenwoordiging en mentorschap kunt u vinden in de brochure van de overheid. 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2011/12/05/curatele-bewind-en-mentorschap.html