Cliëntenraad

De leden van de cliëntenraden adviseren de Raad van Bestuur en het management van Vivent op diverse terreinen vanuit het gezichtspunt van de cliënt. De diensten die worden geleverd zijn er immers voor u. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor u van belang zijn. In een aantal gevallen is dit advies ook bindend. In de Wet op de Medezeggenschap Cliënten van Zorginstellingen (WMCZ) is dat vastgelegd.

Centraal en per locatie

Binnen Vivent is er een centrale cliëntenraad, en daarnaast zijn er decentrale cliëntenraden:

  • voor ieder woonzorgcentrum (Vivent Marioord, Vivent De Hooghe Clock, Vivent Hof van Hintham, Vivent Berlerode en Vivent Litserborg)
  • voor de thuiszorg: de extramurale clientenraad: Heeft u, als thuiszorgcliënt
    of mantelzorger, vragen, ideeën voor verbetering, wensen of meningen? Laat het dan weten! Wij nemen uw onderwerp graag mee in onze overleggen.

Vertegenwoordiging van u

Het is voor de cliëntenraden belangrijk om te weten wat er onder de cliënten van Vivent leeft. De leden hechten bijvoorbeeld veel belang aan cliëntenraadplegingen en beoordelen de uitkomsten van dergelijke onderzoeken. De leden zijn overwegend zelf cliënt van Vivent, of hebben affiniteit met de sector. Zij kunnen zich dan ook goed inleven in onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen.

De cliëntenraden behandelen overigens geen individuele vragen of klachten. Voor klachten bestaat een klachtenregeling.

Contact en meer informatie

  • Officemanagement Vivent, 088 – 163 70 78, officemanagement@vivent.nl